ارتباط با ما
 دبیرخانه مجمع علمی فرهنگی غدیر


مشهد،  خیابان آخوند خراسانی، نبش کوچه 24 ساختمان قلم
دبیرخانه:  09338887010 (98+)
info@ghadirfestival.ir
شما میتوانید از این طرق با مجمع علمی فرهنگی غدیر در ارتباط  باشید و ما را از نظرات سازنده خود مطلع فرمایید.

مجمع علمی فرهنگی غدیر - مشهد مقدس