������������ ��������
 

مجمع علمی فرهنگی غدیر برگزار کننده بزرگداشت های غدیر و همچنین جشنواره ها و مسابقات و نشست هایی پیرامون اشاعه و ترویج فرهنگ غدیر میباشد که بصورت یک تشکل مردم نهاد در شهر مقدس مشهد مستقر میباشد.

این مراسمات در مشهد مقدس و در بعضی شهرستان های استان خراسان رضوی هر ساله برگزار میگردند.

 

مجمع علمی فرهنگی غدیر - مشهد مقدس