عبدالباقی قرنه الجزایری
عبدالباقی قرنه

ایشان متولد کشور الجزایر، و شهر” برج بوعريريج” میباشد که در کشور سوریه مستبصر شد و به مکتب حقه تشیع گروید.
استاد عبد الباقی الجزائری نویسنده وپژوهشگر شیعه شناس برای تألیف و نشر کتب اعتقادی شیعه اهمیت خاصی قائل می باشد و به همین دلیل بیشتر اهتمام خود را بر پایه این موضوع قرار داده است و در برنامه های متعددی به دفاع از مبانی و عقائد تشیع پرداخته است.
ایشان مهم ترین عامل در تحول انسان را تحول در فکر و اندیشه می داند .

تأليفات:
    قراءه فی سلوک الصحابه .
    الوهمی والحقیقی فی سیره عمر بن الخطاب.
    المغیره بن شعبه .
    معاویه.
    ذکریات وخواطر .
    أصحاب العقبه.
    تأملات ( در آستانه نشر از سوی موسسه مستبصرین) .
    الذین فی قلوبهم.
    حب علی علیه السلام بین المیول والأهواء( در آستانه نشر از سوی موسسه مستبصرین).

 

مجمع علمی فرهنگی غدیر - مشهد مقدس