دکتر سید حمید خویی
 دکتر سید حمید خویی

ایشان از نوادگان حضرت آیت الله خویی میباشند و محقق و پژوهشگر علوم دینی و قرآنی که به موضوعات مختلف معنوی و اسلامی میپردازند و سخنرانی های متعددی در حوزه سبک زندگی اسلامی داشته اند

تخصص دیگر ایشان دکترای داروسازی، عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس انجمن علمی داروسازی ایران میباشد

 

مجمع علمی فرهنگی غدیر - مشهد مقدس