آیت الله کاردان
آیت الله کاردان

ایشان از علماء برجسته و استاد حوزه علمیه میباشند.

مستندات حديث غدير و از جمله حديث ثقلين 

 

 

مجمع علمی فرهنگی غدیر - مشهد مقدس