0 برنامه حضور اساتید و ارائه بحث علمی در یازدهمین اجلاس مجمع علمی فرهنگی غدیر
برنامه حضور اساتید و ارائه بحث علمی در یازدهمین اجلاس مجع علمی فرهنگی غدیر

اجلاس سالانه غدیر ذوالحجه 1439 مشهد مقدس

برنامه اجلاس مجمع علمی فرهنگی غدیر

 

مجمع علمی فرهنگی غدیر - مشهد مقدس